РЕЗЮМЕ, АДВОКАТСКИ ИЗБОРИ 2016 - АДВ. АВРАМОВА

Уважаеми колеги,

Българската адвокатура има спешна нужда от реформи отвътре.

Свидетелство за тази необходимост са провежданите избори в последните години за органи в по-големите адвокатури в страната и най-вече в столичната адвокатура.

Затова апелирам към всички Вас – Пазители на законността в държавата и хора с висок морал – да върнем достойнството на българската адвокатура!!!

Повече от наложително е въвеждане на електронно гласуване за избор на органи на адвокатурите, което не изисква кой знае какви финансови инвестиции. В крайна сметка това ще бъдат най-добре похарчените пари за изборни цели. И тук е мястото това да направи Висшия адвокатски съвет, който да обяви обществена поръчка за такъв софтуер и да го предостави на всички адвокатури в страната. Разбира се това е свързано и с нови промени в този смисъл в Закона за адвокатурата. Това е чисто от техническа гледна точка. От друга страна трябва самосъзнание, лична отговорност и визия у всеки един адвокат как да се случват промените.

Нека застанем като един и се противопоставим на контролирания изборен вот!!!

Нека дадем пример на политиците!!!

Нека покажем пред обществото, че адвокатурата е гарант за законност и морал!!!

В приложения линк https://www.youtube.com/watch?v=KuauXrScUrY предоставям на Вашето внимание равносметка от проведения избор за органи на столичната адвокатура през призмата на сега действащия Закон за адвокатурата и моята лична оценка.

С уважение: адв.Райна Аврамова-САК
e-mail: raina@avramova.lawyer
www.sydebni - advokati.com
www.avramova.lawyer
GSM : 0888 925 238
Уважаеми колеги,

както е казал Чърчил: "Не е достатъчно да правим най-доброто, на което сме способни - понякога трябва да правим това, което се изисква от нас." След броени дни е балотажа за органи на САК и делегати за Общото събрание на ВАдС. В този контекст се обръщам към всеки един от Вас, като радетел на свобода, справедливост, чест и дълг:

Колеги, нека не пропускаме възможността да подкрепим достойните и силни личности, чиито идеи припознаваме, защото те ще се борят за всички нас в следващите три години. Балотажа в неделя, част от който е и моята кандидатура за член на САС е отговорност, която носим всички ние, а отговорността е цената на величието. Политикът трябва да може да предскаже какво ще стане утре, след седмица, след месец и след година. А после да обясни, защо това не е станало. Нека не допускаме след три години някой да ни обяснява, защо така жадуваните от нас промени не са станали!

Пожелавам успех, колеги


„НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“

ЛЕКТОР АДВ.РАЙНА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА
Уважаеми колеги,
Съдебната реформа е пряко свързана с реформата в адвокатурата. Това произтича от упражняваните от адвоката права по силата на упълномощаването пред органите на съдебната власт, административни органи, лицата осъществяващи публични функции, всички органи и институции в държавата.
Целите са:
- възможоност за упражняване на процесуални права в електронна форма - извършване на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт
- обезпечаване на организацията на работата с електронни дела и обмен на електронни документи.

Всички ние знаем колко време ни е необходимо, за проучване на едно дело, колко време отнема връчването на съдебни книжа и в какво състояние изпадаме, когато съответни процесуални срокове ни притискат. А да не говорим за купищата бумащина, която всеки от нас съхранява в хода на делото и за пет годишния срок след това.

За да се справи адвокатурата с това е необходим комплекс от финансови, организационни и технологични мерки и най-вече воля от страна на адвокатските съвети в дейността си със съдилищата, Областните дирекции на полицията и прокуратурата поне, като начало.

Следва да се реализират следните стъпки, които ще доведат до успех в реформата:

1. Реформа и създаване на правила в адвокатските колегии, това ще рече, че трябва да бъде интегрирана обновена система до всяко работно място на служител в съответната колегия. По този начин всеки един служител ще може да оперира със служебна електронна поща, както и вече така интегрираните софтуерни системи, които по предварителни данни изпълняват напълно ролята си, но не в цялост. Аналогията може да се съчетае със сертифициране по стандарт, който да бъде разработен за адвокатските колегии, а именно ISO 9001:2008. Това сертифициране ще гарантира абсолютна отчетност, както и ясни процеси , които ще бъдат прозрачни за членовете на адвокатските колегии. Вътрешните правила за работа в колегията ще бъдат предпоставка за навлизане и подготовка в адекватното участие в съдебната реформа.

2. Напълно реалистично е в рамките от 6 месеца до 1 година /за АК-София/, а в последствие и по отношение на останалите адвокатури в страната, всяка от тях да има интегриран модел на електронно взаимодействие с основните съдебни институции и ОДП-та, а именно пренос на електронна информация от съда към адвокат член на адвокатска колегия /първоначално по райони и впоследствие за цялата страна/, както и обратното. Вече е факт, че в адвокатските колегии съществува такова взаимодействие между адвокатските колегии и съдебни инстанции по ЗПП. Ще следва да се разширят досега създадените софтуерните системи по ЗПП, като се създаде електронна връзка за пренос на информация от съответната адвокатска колегия към НБПП и обратно. Ще се продължи разширяването и достигане на 100% интеграция на електронния пренос на информация (СЪДЕБНИ ДЕЛА ), като:

    a. На всеки адвокат ще му се предостави възможност да регистрира собствена служебна ел.поща, която ще бъде удостоверявана от съответната адвокатурата на която е член чрез общи условия на ползване ( правила ), които ще бъдат в пълен синхрон с законовите разпоредби.
    b. Всяка адвокатска колегия ще сключва споразумение със съответната съдебна инстанция , в което ще се регламентира електронното взаимодействие като споразумението ще бъде известно публично за всички членове на адвокатурата. В него ще бъдат описани какво трябва адвоката да изпрати до съда за да получи исканата информация. Съда от своя страна след получаване на регламентираната информация следва да обработи и върне обратно до адвоката съответната информация /сканирани електронни преписи на документи от съдебните дела/. Този пренос на информация ще бъде удостоверен с технически и софтуерни решения.
3. След стартиране на горните процеси, софтуерната система/и ще следва да се разширяват и усъвършенстват на база казусите, които ще се появят във времето, като те ще се съгласуват в експерти в областта.
4. На всеки адвокат ще бъде дадена възможност да взаимодейства по електронен път с администрацията на съответната адвокатска колегия чийто член е, в т.ч. подаване на молби, жалби, писма и т.н.
5. За избягване шиканиране на процеса и злоупотреба с адвокатски права съдебните секретари ще имат възможност в самото съдебно заседание по конкретното дело да правят проверка в съответната адвокатска колегия за налични адвокатски права на съответния процесуален представител, респ. защитник. Това ще се удостоверява с бланков документ генериран от софтуерната система, който ще се прилага по делото.
6. Необходимо е създаване на комисия с експерти в областта да анализира и предлага допълнителни технологични решения за подобряване целите в електронното управление и взаимодействие с оглед осъществяване на електронното правосъдие.
7. На база информационните технологии ще се направи регистър на РЕШЕНИЯ на съответния адвокатски съвет, изпълнението на които ще се възлага на конкретни техни членове със срокове за изпълнение, които от своя страна ще докладват съответно за изпълнението им в срок.
8. Всички протоколи от заседанията на адвокатските съвети да бъдат качвани на сайтовете им /т.е. да бъдат публични/.
9. В последствие ще се създаде възможност и за изпращане от адвокатите чрез служебната си електронна поща да изпращат искови молби, жали и пр. до съдилищата, респ. да им бъдат връчвани по този начин призовки, съобщения, решения и жалби.

Всичко това гарантира сигурност, бързина и прозрачност!!!
Изготвил: адв.Райна Аврамова-Еланджиева

ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ организира дискусия, която ще засегне основните проблеми в адвокатската ни дейност!

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ 22.01.2016г. от 13.30ч до 17.30ч.
ДНЕВЕН РЕД
Венус Център, Гр. София, бул. Княз Дондуков № 9, ет.3
I. Откриване, уводни думи и приветствия 13.30-13.45 ч.
II. Неслучващите се промените в ЗА 13.45-13.55 ч.
Кратки въпроси и отговори към говоритела 13.55-14.05 ч.
III. Необходимост от електронно правосъдие 14.10-14.25 ч. лектор адв. Райна Аврамова
IV. Отношение на съдебната администрация към адвокатите лектор адв. Камен Костакиев 14.25-14.40 ч.
V. Проблемно законодателство, Противоречива съдебна практика и по прилагането му 14.40-14.55 ч. лектор адв. Петъо Славов
VI. Определяне размера на адвокатски разноски. 14.55-15.10 ч. Лектор адв. Руска Дучева
VII. Морални и нравствени качества на адвоката 15.10-15.25 ч. лектор адв. Николай Рангелов
VIII. Кражбата на адвокатски труд и ролята на органите на адвокатурата 15.25-15.40 ч. адв. Петя Белелиева
IX. Правна помощ - справедливо разпределение на служебните защити и достойно заплащане на положения адвокатски труд. Лектор адв.Катерина Кондакчиева 15.40-15.55 ч.
X. Дискусия 15.55-17.30 ч.

Уважаеми колеги, Пожелавам Ви 2016 година да бъде изпълнена с много успехи и творчески устрем, които Ви носят удовлетворение и Ви водят напред. Нека новите идеи, печеливши начинания и просперитетът бъдат Ваши неизменни спътници и Ви окрилят да постигнете целите си и да давате най-доброто от себе. Бъдете здрави, креативни и нека усмивките не слизат от лицата Ви! Дерзайте и не спирайте да мечтаете! Пожелавам много сили, много мъдрост и много достойнство в упражняването на нашата вечна и хуманна професия!
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е !

Колеги, както всички знаем, на 30.01.-31.01.2016 година предстоят избори за Органи на Софийската адвокатска колегия. В предстоящите избори е внесена кандидатурата ми за Председател на САС, което за мен е огромен кредит на доверие. Аз нямам собствена листа за членове на Адвокатския съвет, защото считам, че политическите практики нямат място в една единна адвокатура. А всички знаем, че единството прави силата. Бих работила с всеки един колега, избран за член на Адвокатския съвет, защото изборът му за мен означава избор на личност. Считам за проява на лош вкус и няма да презентирам личните си качества, защото всеки един от нас има такива. Желая да изградим заедно опорните точки на нашите цели, за да застана с лицето си зад тях. Надявам се Вашите идеи и предложения да достигнат до мен, макар времето за това да е ограничено. Във времето всеки един от Вас е давал и продължава да дава своя принос за развитието на адвокатурата и заслужава уважение. Младите колеги са оставени едва ли не да се оправят кой както може, което означава липса на приемственост и встъпване в професията.

За мен възможността да се обърна към всички Вас е провокирана от необходимостта за по-пълното и работещо взаимодействие на адвокатурата с всички власти у нас. Ролята на адвокатурата в днешно време е нещо много важно, тя все повече ще нараства, а с това ще нараства и необходимостта от защита на адвоката в отношенията му с органите и институциите в държавата, за да може всеки един от нас да бъде стожер за защита на законните права и интереси на хората. Свободата на адвокатската професия е същностна гаранция за опазване законността и правата на човека и в същото време огромна професионална и морална отговорност. Всеки един от нас се е посветил на може би най-трудната, но и най-хуманната кауза – правото и цивилизованото му прилагане в условията на динамични промени.

Твърдо съм убедена, че реформата в съдебната система не може да се разглежда откъснато от дейността на адвокатурата, нещо повече, тя трябва да започне от адвокатурата.

Колеги, това не е популизъм – това е желание да бъда полезна на колегията и в частност на всеки един от Вас. Да отстоим интересите си!С уважение,
адв. Райна Аврамова-Еланджиева
e-mail: raina@avramova.lawyer
www.avramova.lawyerwww.sydebni-advokati.com

GSM: 0888 925 238