Области на правото

Нашата кантора осигурява, консултации и защита, процесуално представителство в областта на:

- Консултации по наказателни проблеми в досъдебната и съдебната фази;

- Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършено престъпление по всички текстове на Наказателния кодекс;

-Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение и защита при извършване на следните действия, споразумения за приключване на наказателни дела.

-Развод по взаимно съгласие, по общия исков ред, включително с търсене на вина;

-Уреждане на имуществени отношения при прекратяването на брак или наследство, доброволна и съдебна делба;

-Приемане или отказ от наследство, изготвяне на завещание;

-Установяване или оспорване на произход на дете;

-Първоначално определяне или изменение на издръжка, както и нейнито събиране;

-Режим на лични отношение между родители и деца;

-Допускане и признаване на територията на Република България на решения на чуждестранни съдилища /екзекватура/ в областта на семейното право - развод, издръжка, родителски права и режим на лични отношения между родители и деца.

В не малко случаи влошените семейни отношения са съпътствани от физическо или психическо насилие, но много хора не са запознати с широките възможности, които предоставя Законът за защита срещу домашно насилие и преимуществата му преди завеждане на бракоразводното дело.

-Преговори, предварителни договори за продажба и за строителство, нотариални актове за продажба, дарение, ипотека, замяна, учредяване право за строеж, право на ползване и други сделки.

-Процесуално представителство и защита при съдебни спорове относно разваляне и обявяване за окончателни на предварителни договори, нотариални актове за учредени права на стоеж, продажби и други.

-Пълномощни, всички видове договори / заем, наем на недвижим имот, съвместна дейност, послужване и други /, непозволено увреждане.

-Доброволни и съдебни /предварителни и по време на висящ процес/- ипотеки, възбрани, запори.

-Изготвяне и преглед на трудови документи;

-Консултации отностно прекратяване на трудови договори.

-Консултации и изготвяне на различни видове договори;

-Съдействие при различни видове търговски процедури;